Cistella de la compra

Llibres

ISBN:
978-84-7822-519-4

Any:
2008

Pàgines:
414
Premis València
NO
IMAGEN PORTADA
NO

El llibre dels fets

Estudi introductori i modernització lingüística a cura d'Antoni Ferrando i Vicent J. Escartí
Jaume I
Després de set segles, la llengua original del Llibre deis fets presenta nombrosos arcaismes de difícil comprensió al lector modern no especialitzat. Si volíem que aquest text no es convertira en una peça de museu o d'erudició, calia actualitzar-lo lingüísticament per tal de fer-lo directament accesible a tots. Per a la seua tasca, els professors de la Universitat de València Antoni Ferrando i Vicent Josep Escartí, han tingut com a base el text i l'aparat crític de l'edició de Bruguera i la versió moderna que s'inclou en l'edició del Llibre deis fets a cura de Josep Maria de Casacuberta, publicada per l'Editorial Barcino. Pel que fa a la modernització de la llengua, han adoptat el criteri de respectar al màxim l'estructura de la llengua original, però han optat decididament per eliminar aquells mots o construccions que no solen usar-se en la llengua literària actual, i, en determinats casos, n'han agilitzat l'estil.

20,00 €

Continguts relacionats

moriscos_nobles_repobladores
Eugenio Císcar Pallarés